LenkaBilaBlogMoudra od jiných lidí, která mne zaujala ...

Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky

Publikované 13.11.2017 v 23:36 v kategórii POSTOJ, prečítané: 35x

Profesor kvantové fyziky a vizionář Amit Goswami už několik let objasňuje, že tolikrát opakované přísloví „změň sebe a změníš svět“ není pouhým přáním, nýbrž se opírá o významné moderní hypotézy z oblasti kvantové fyziky i holistické biologie. Seznam se i ty s ideou kvantového aktivismu. Ideou, která má obrovský potenciál propojit dva světy – svět rozumu a svět intuice – na cestě v boji za společným cílem – trvale udržitelnou budoucností Civilizace.
Svět tak, jak ho vnímáme v tuto chvíli, není daný. Každá událost je potenciálně tvořivá a přináší nové možnosti.

Amit Goswami


Zní pro tebe slovo „kvantový“ – a navíc ve spojení se slovem „aktivismus“– jako nějaký sci-fi výstřelek? Ano, vcelku tě chápeme, je to na první pohled docela zvláštní kombinace. Ve skutečnosti je ale celá idea mnohem jednodušší, než toto slovní spojení indikuje.


Co je tedy kvantový aktivismus?

Kvantový aktivismus je výzva k aktivnímu, angažovanému životu jednotlivce ve prospěch své komunity (sousedství, města, společnosti, přírody, planety – dle možností každého jednotlivce), postavena na následovném předpokladu:

Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.


Kvantový aktivismus není idealistickou vizí. Od utopie ho odlišuje jeho vědecký základ. Základem kvantového aktivismu jsou totiž vědecké hypotézy z oblastí:

 • kvantové fyziky,
 • tzv. nové vědy založené na primátu vědomí a
 • celostní evoluční biologie.

Autorem této idey je již v úvodu zmiňovaný profesor kvantové fyziky Amit Goswami, světově uznávaná autorita na poli rozvoje tzv. nové vědy, která se snaží integrovat i nematerialistické metody poznávání přírody a člověka (poznatky filozofie, spirituality, celostní medicíny a pod.).


Ve vzduchu zatím zůstaly viset dvě otázky, které se spojují s popisem hlavní myšlenky této vize:

 • Může (prokazatelně) každý z nás přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti?
 • A pokud ano… pak jakým způsobem?

I. Jak to funguje aneb kvantový aktivismus v kostce

Myšlenka kvantového aktivismu vychází z teorie morfické rezonance, jejímž autorem je biolog Rupert Sheldrake. Tato teorie říká, že kromě genetiky a lidské kultury existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji Lidstva – tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody.


Bývalý bilog a biochemik z univerzity Cambridge Rupert Sheldrake, jehož nekonvenční přístup k evoluční biologii je mnohými vědci ostře kritizován, existenci kolektivní paměti organismů opírá o výsledky různých experimentů a studií směrujících k potvrzení hypotézy, že každý biologický druh (včetně lidí) je propojen na úrovních, které přesahují prostor i čas. Všechny organismy jednoho druhu tak spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako „kolektivní paměť“. Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý „člen“ přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří. 


Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle Dr. Goswamiho v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí. Goswami vysvětluje, že povaha vědomí je nonlokální. Princip nonlokality vědomí pak dává odpověď na druhou část otázky – jakým způsobem může každý jednotlivec přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti jako Celku?


Naše pozitivní emoce, zážitky a zkušenosti se všechny přirozeně stávají součástí širšího kolektivního vědomí. Tvorbou těchto emocí, zážitků a zkušeností tak aktivně přispíváme k pozitivní evoluci vědomí. Každá jednotlivá myšlenka, emoce nebo čin je v tomto směru důležitá a neseme za ni (širší) odpovědnost.


V současné době, bohužel, v globálním měřítku silně převládá tvorba negativních emocí a myšlenek. Tento trend dlouhodobě brzdí evoluci směrem k pozitivnímu rozvoji kvality vědomí (i když v podstatě existují vědecké přístupy pro posunutí vědomí společnosti na vyšší úroveň).


II. Jaké řešení globálních problémů nabízí kvantový aktivismus?

Dle Amita Goswamiho ke vzniku současných nejpalčivějších globálních problémů, jakými jsou

 • klimatické změny,
 • terorismus,
 • propastné sociální rozdíly nebo
 • ovládání médií oligarchy

vedla dominance materialistického nahlížení na svět. Změna tohoto nahlížení (a následně rychlé řešení uvedených problémů) je možná právě díky inovativnímu uplatnění principů kvantové fyziky a nové vědy na oblast rozvoje vědomí u co největšího množství lidí.


Stručné vysvětlení základních principů kvantové fyziky a jejich správnou aplikaci pro změnu k vědomějšímu životu vysvětluje A. Goswami v krátkém e-booku Příručka kvantového aktivisty, která je volně dostupná na oficiálních stránkách dokumentárního filmu Kvantový aktivista. Několik z nich uvádíme zde:


 • Kvantová fyzika vychází z předpokladu, že všechny objekty naší životní zkušenosti (předměty vnímané našimi smysly, ale i myšlenky, emoce, vjemy, intuice) jsou pouhými možnostmi. Až v okamžiku, kdy se setkají se subjektem, pozorovatelem, se stávají skutečností. Tato zásadní role subjektu v utváření veškeré realityje zdrojem nového nematerialistického přístupu tzv. nové vědy.
 • Dle nové vědy je základním a jednotícím elementem veškerého bytí nemateriální Vědomí(vědomí –> hmota). Proto má každý prostřednictvím vlastního vědomí přístup i k společné úrovni vědomí, o níž se zmiňuje většina duchovních tradic Východu i Západu.
 • Principy kvantové fyziky (nonlokalita, kvantový skok, diskontinuita) může každý z nás využít k vylepšení běžného života – již dnes je množství lidí s úspěchem aplikuje v oblasti myšlení, kreativity, emocí, v léčení, ale i psychologii nebo v podnikání.[1]


Podstatou poselství kvantové fyziky a nové vědy je, že nás inspirují k posunu vědomí od čistě racionálního uvažování směrem k většímu využívání intuice. Intuice nás přirozeně vede k hledání smyslu života v jeho čistých podobách (tzv. archetypy), kterými jsou Láska, Pravda, Spravedlivost, Krása, Vitalita atp.


Výše uvedené pozitivní archetypy naší existence „leží ve vědomí“ každého z nás jako možnosti. Tvým úkolem je proměnit je v realitu každodenního života sebe i tvého okolí.

Takže cílem každého kvantového aktivisty je inspirovat sebe i své okolí k objevování a využití tohoto „kvantovému přístupu“ v oblasti myšlení, zdraví, životního stylu, práce i podnikání.

Jak?

 • Myšlením, které je založeno na větším využívání pozitivní intuice.
 • Přístupem ke zdraví, který vychází z celostního pohledu na lidskou bytost.
 • Životním stylem, který vychází z většího propojení a kontaktu s Bytím, což vytváří prostor pro kreativitu.
 • Aktivním a angažovaným životem, který je udržitelný a v souladu s potřebami Celku (jednoduše řečeno: přesahuje potřeby ega).

Pokud tak činíš, přirozeně přispíváš k tvorbě trvalé hodnoty – pozitivního kolektivního vědomí. Skutečně tedy platí, že pokud změníš sebe, změníš i svět.


III. Krátký pozdrav pro skeptiky

Jsi vůči existenci kolektivního neboli globálního vědomí zcela skeptický? Tak se zkus na chvíli zamyslet nad podobným, ale „menším“ fenoménem, který se v běžném jazyce užívá. Jistě jste už slyšeli někoho analyzovat „náladu ve společnosti“ nebo „společenské klima“. Lze tvrdit, že společenské klima je pouhým součtem nálad všech členů společnosti? Sotva.


Celek je vždy víc než pouhý výčet jeho součástí. Doslova žije, vyvíjí se vlastním životem.


To platí i pro fenomén kolektivního vědomí. Idea kolektivního vědomí dle nové vědy Goswamiho a teorie morfické rezonance Sheldrakea jde ale mnohem dál. Vychází z předpokladu, že propojení a vazby mezi lidskými bytostmi nenarážejí na materiální hranice. To vytváří pro nás všechny nevídané možnosti, jak revitalizovat kvalitu vědomí vlastními (pozitivními):

 • zkušenostmi,
 • emocemi,
 • myšlenkami a hlavně
 • jednáním.

Teorie Goswamiho i Sheldrakea jsou hypotézami a jako hypotézy jsou napadnutelné. Jejich nezanedbatelný přínos ale spočívá v univerzálním odkazu, který nám přinášejí – jsou pozváním celé společnosti k široké a hlavně SMYSLUPLNÉ diskusi. 


Tento odkaz nejlépe vystihuje sdělení R. Sheldrakea na přednášce 12. mezinárodní transpersonální konference v Praze (1992): "Teorie morfické rezonance je teorie vědecká, a jako taková by měla být ověřena či popřena vědeckými metodami. Je však zároveň součástí obecnějšího společenského hnutí za změnu přístupu k životu a k přírodě. Ať už se ukáže, že morfické rezonance jsou teorií správnou či nikoliv, jsem přesvědčen, že z hlediska případné pozitivní změny paradigmatu je chápání přírody jako živého organismu naprosto rozhodující. A domnívám se, že tyto změny idejí jsou pravděpodobně i základní podmínkou přežití". 


[1] Aplikaci kvantové fyziky na oblast zdraví vysvětluje profesor Goswami ve známém díle Kvantový doktor, které je dostupné i v českém jazyce. Využití principů kvantové fyziky v dalších oblastech, jakými jsou myšlení, tvořivost nebo osobní a duchovní rozvoj, popisuje Goswami v dalších knihách, které ale nejsou dostupné v českém jazyce. Aplikování poznatků kvantové fyziky na oblast zdraví se věnují i další průkopníci z oblasti integrativní a celostní léčby jako například Deepak Chopra.


ZDROJ: www.spiritualplanet.cz